TÜZÜK

KURULUŞ
Bu Vakıf senedi altında isim ve imzaları bulunan kurucular tarafından Sosyal Hizmetler alanında topluma katkıda bulunmak üzere Türk Medeni Kanunun 903 sayılı kanunla değişik hükümleri gereğince kurulmuştur.

VAKFIN ÇALIŞMALARINDA GENEL KURALLAR
Sosyal Hizmetler Eğitim ve Yardım Vakfı çalışma ve toplantılarında hiç bir şekilde amaçları dışı konular ile kişisel çıkarlar görüşülmez ve tartışılmaz.

VAKFIN GAYESİ
Öncelikle Türk Vatandaşlarına Sosyal Yardım ve Sosyal Hizmetleri en yaygın biçimde verebilmek için maddi ve manevi katkıda bulunmak, sosyal hizmet uygulamalarını genişletmek, bütün yurt sathına yaymak ve anlamını en iyi şekilde bulması amacıyla aşağıdaki faaliyetlerde bulunmak.

VAKFIN FAALİYETİ
Vakıf gayesini gerçekleştirmek için;

 • Sosyal hizmet konularında görev yapan özel ve kamu kurum ve kuruluşlarına maddi destek sağlar.
 • Yoksulluk içinde olupta temel ihtiyaçlarını karşılayamayan ve yaşamlarını en düşük düzeyde dahi sürdürmekte güçlük çeken kişi ve ailelere kaynakların yeterliliği ölçüsünde ayni ve nakdi yardımda bulunur.
 • Korunmaya muhtaç, kimsesiz, güçsüz, yaşlı, sakat, çocuk ve gençler için binalar inşa eder veya bina temin eder. Bu binaları bizzat kendisi işletir veya kamu kuruluşları tarafından işletilmesi için her türlü imkanları sağlar.
 • Sosyal Hizmetlerle ilgili olarak ; kitap, dergi, gazete ve broşür yayımlar. kütüphane ve ilmi araştırma merkezi açar.
 • Matbaa kurar, göze ve kulağa hitap eden yayınlar ( video, bant, kaset, film, v.b. gibi) yapar. ilan ve reklam verebilir.
 • Bilumum gayrimenkullerini kiraya verebileceği gibi, Sosyal hizmet konularında görev yapan özel ve kamu kurum ve kuruluşlarına, dernek veya vakıflara, ücretli veya ücretsiz olarak tahsis edebilir. Bunlardan uygun olanları, Sosyal Hizmet konularında görev yapan personel ve vakıf mensuplarına lojman olarak verebilir.
 • Felaketzedelere yardımda bulunmak.
 • Fakir çocukların sünnet ettirilmesi ve Ramazanda iftar verilmesi gibi milli örf ve geleneklerin yaşatılmasını sağlayıcı çalışmalar yapar.
 • Çeşitli spor tesisleri kurar ve bunları işletir.Ayrıca vakıfın mal varlığını artırmak gayesiyle iktisadi işletmeler, şirketler kurar, kurulmuş olanlara ortak olur ve hisse senetleri satın alır.
 • Sosyal Hizmetler alanında çalışan diğer dernek, vakıf ve kuruluşlarla işbirliği yapar. Kendi faaliyet alanı ile ilgili konularda inceleme ve temaslarda bulunmak üzere ülkemize gelen kişi ve heyetlerle ilgilenir ve bunların ağırlanmasına yardımcı olur.
 • Korunmaya muhtaç çocuklara yurt içinde ve yurt dışında karşılıksız burs sağlar. Bu çocukların eğitimleri için gerekli yardım ve çalışmaları yapar.
 • Gençlerin sağlıklı bir şekilde yetişmelerine yardımcı olmak ve boş zamanlarının değerlendirilmesini sağlamak amacıyla gezi düzenler ve kamplar açar.
 • Gayesini gerçekleştirmeye yarayan ve devletin kamu görevleri arasında yer alan diğer kuruluşlarla sosyal ve kültürel faaliyetlerde bulunur.
 • Yurt dışında işçilerimizin çocuklarının milli örf ve adetlerimize göre yetiştirilmesi için işletmeler açmak ve bu çocuklara geleneklerini öğretmek üzere sosyal hizmet konularında görev yapan özel ve kamu kurum ve kuruluşları mensuplarından, vakıf mensuplarından ya da bu hususlarda eğitim verebilecek kişileri yurt dışına göndermek.
 • Sosyal Hizmet ve Sosyal Yardım konuları kapsamına giren her türlü faaliyette bulunur.
 • Vakfın yapacağı hizmetler ücretsiz olmakla beraber Yönetim Kurulu kararı ile ücretli hizmetler de verilebilir.
 • Vakıf konferans, seminer, panel, kermes, sergi, fuar, balo, çay, konser, yemek ve piyango düzenleyebilir.